et:Legal Notice EE/ET

Õiguslik märkus

SEAT SPORT, S.A. on Hispaania ettevõte, mille registrijärgne aadress on Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell ning maksukohustuslase identifitseerimisnumber A-62390653. Ettevõte on registreeritud Barcelona äriregistri köites 43621, kaustas 205, lehel number B -223602 (edaspidi „SEAT SPORT“). E-post: customercare@cupraofficial.com.

 

1. Kasutustingimused

Need kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused“) reguleerivad CUPRA veebilehe, sh selle sisu ja seal kättesaadavate teenuste kasutamist (sh lihtsustatud juurdepääsu). Kasutajaks loetakse iga isikut, kes veebilehele siseneb ja kes nõustub alati sõnaselgelt, automaatselt ja vabatahtlikult kehtivate kasutustingimustega, kui ta veebilehele siseneb, kui ka eritingimustega, kui need on kohaldatavad.

SEAT SPORT jätab endale õiguse ühepoolselt igal ajal ja ilma etteteatamiseta muuta veebilehe ülesehitust ja kujundust, muuta või eemaldada veebilehe sisu või pakutavaid teenuseid, aga ka veebilehe kasutamise ja/või sellele juurdepääsu tingimusi.

Kasutaja tunnistab ning nõustub vabatahtlikult ja selgesõnaliselt, et veebilehe kasutamine toimub igal ajal tema ainuisikulisel vastutusel.

Veebilehe kasutamisel kohustub kasutaja mitte tegutsema ühelgi viisil, mis võiks

kahjustada SEAT SPORTi või kolmandate osapoolte mainet, huve või õigusi; ega viisil, mis võiks SEAT SPORTi veebilehte kahjustada, muuta selle kasutuks või selle üle koormata või muul moel takistada eespool nimetatud veebilehe mis tahes tavapärast kasutamist. Eelkõige kohustub kasutaja mitte tegema ühtegi järgmistest toimingutest:

Kasutama veebilehte ja/või selle sisu vastuolus kehtiva õiguse, nende kasutustingimuste, moraali, heade tavade ja väljakujunenud avaliku korraga või ebaseaduslikel või keelatud eesmärkidel või rikkudes SEAT SPORTi või kolmandate osapoolte õigusi ja huve.

Kasutama veebilehte ja/või selle sisu teistel era- või äriveebilehtedel või kasutama sellist veebilehte ärilistel või kutsealastel eesmärkidel; ja mitte lisama hüperlinke veebilehele või selle mistahes sisule.

Muutma, kopeerima, modifitseerima, dekompileerima, osadeks jaotama, pöördprojekteerima, andma litsentse, rentima, müüma või imiteerima veebilehte, selle sisu või tarkvarabaasi.

Andma edasi viirust või muid kahjustavaid komponente, mis võivad mõjutada või kahjustada veebilehte ja/või selle sisu või mis võivad takistada veebilehe kasutamist ja nautimist teiste kasutajate poolt.

SEAT SPORT rakendab viiruste tuvastamiseks mõistlikult piisavaid turvameetmeid. Sellele vaatamata peab kasutaja teadma, et olemasolevad turvameetmed internetiga ühendatud arvutisüsteemide jaoks ei ole täielikult usaldusväärsed. Seetõttu ei suuda SEAT SPORT garanteerida, et ei leiduks selliseid viiruseid või muud pahavara, mis võiks põhjustada muudatusi kasutaja arvutisüsteemis (tarkvaras ja riistvaras) või tema sellistes süsteemides sisalduvates elektroonilistes dokumentides ja failides.

2. Intellektuaal- ja tööstusomand

Kõik intellektuaal- ja tööstusomandiõigused veebilehele (muuhulgas selle tarkvarabaas, tekstid, pildid, helid, animatsioonid, videod, tööd, kujundused, logod, kaubamärgid, muud eristavad tähised, andmebaasid ja mis tahes muu sisu, mis moodustab selle veebilehe osa, jms) (edaspidi „intellektuaal- ja tööstusomandiõigused“) on SEAT SPORTi või, kui see on asjakohane, siis kolmandate osapoolte (SEAT SPORTi litsentsisaajate või litsentsiandjate) ainuomand, sõltumata sellest, kas need on registreeritud või mitte.

Siin toodud kasutustingimusi ei tõlgendata intellektuaal- või tööstusomandiõiguste andmisena veebilehele või mis tahes selle osadele ja/või sisule, v.a piiratud volitus, mis antakse kasutajatele veebilehe lehitsemiseks vaid eraotstarbel.

Viidatud intellektuaal- ja tööstusomandiõiguste kasutamine mistahes vormis, näiteks nende reprodutseerimine, levitamine, avalik kommunikeerimine (sh avaldamine interneti vahendusel) ning muundamine on kasutajatele keelatud, v.a kui SEAT SPORT on selleks selgesõnalise volituse andnud.

Lisaks on ilma ettevõtte eelneva ja selgesõnalise nõusolekuta keelatud SEAT SPORTile kuuluva veebilehe mistahes osa avaldamine, väljavõtete tegemine, uuesti kasutamine, edasisaatmine või mistahes viisil kasutamine täielikult või osaliselt, mis tahes andmekandjal või kanali kaudu.

3. Tooted

Kuigi SEAT SPORT teeb kõik endast oleneva, et teave veebilehel oleks ajakohane ja täpne, tuleks arvestada, et see teave on siiski üksnes ligikaudne, mistõttu on selle ainus eesmärk anda suunavat ja üldist infot, mitte aga üksikasjalikku või konkreetset teavet nimetatud veebilehel olevate toodete ja teenuste kohta. Seetõttu võidakse nimetatud teavet muuta ja seda ei tule mõista SEAT SPORTiga seotud toodete või teenuste pakkumise, reklaamimise või turustamisena.

SEAT SPORT on teie käsutuses, et anda üksikasjalikku teavet kogu veebilehel sisalduvate toodete ja teenuste valiku kohta ning esitada täpsemat teavet vastavalt teie vajadustele ja eelistustele.

Piltidel olevad kujutised ja värvitoonid ei pruugi vastata tegelikule tootevalikule, mida SEAT SPORT turustab.

4. Vastutuse ja garantiide välistamine

SEAT SPORT ei vastuta mistahes vigade eest, mis mõjutavad tema serverit või sidevõrke, ega probleemide eest, mis tulenevad veebilehitsejate talitlushäiretest või nende optimeerimata versioonide kasutamisest. Lisaks ei vastuta SEAT SPORT veebilehe sisu ühegi vea, ebatäpsuse, tõele mittevastavuse või regulaarse uuendamise eest.

Igaüks, kes veebilehte külastab, vastutab täielikult sellele veebilehele sisenemise ja sellel sisalduva teabe mistahes kasutamist eest. SEAT SPORT ei vastuta ühegi tagajärje, kahju ega piirangu eest, mis sellisele teabele juurdepääsust või selle kasutamisest võivad tuleneda. SEAT SPORT ei vastuta ühegi turbevea ega kahju eest, mis võivad tekkida kasutaja arvutisüsteemile (riistvarale ja tarkvarale) ja/või sellesse salvestatud failidele või dokumentidele. Eelkõige ei vastuta SEAT SPORT kasutaja arvutis olevate viiruste tõttu veebilehitseja talitlushäirete, telefoniliinide häirete, internetiühenduse, segamiste, lünkade või katkestuste eest kasutaja elektroonikasüsteemi toimimises ja üldiselt ettevõttest sõltumatutel põhjustel.

SEAT SPORT jätab endale õiguse keelata kasutajale juurdepääs juhul, kui ilmneb mistahes märke, mis tõestavad, et osutatavaid teenuseid kasutatakse pettuse eesmärgil. Samuti jätab SEAT SPORT endale õiguse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, et kaitsta oma huve või peatada ajutiselt ja ilma eelneva hoiatuseta juurdepääs veebilehele selle hoolduseks, parandamiseks, uuendamiseks või täiustamiseks.

Lingid teistele veebilehtedele

Teie mugavuse huvides sisaldab veebileht linke teistele veebilehtedele, millele kohalduvad teised kasutustingimused või privaatsuspoliitikad. Mitte ühelgi juhul ei vahetata isikuandmeid selliste väliste veebilehtedega. SEAT SPORT ei vastuta kolmandatele osapooltele kuuluvate või nende hallatavate veebilehtede sisu ega nendega seotud muude aspektide eest ka juhul, kui need osapooled on SEAT Grupi osad.

Kasutajatel on keelatud teistele veebilehtedele viitavaid linke lisada, v.a juhul, kui SEAT SPORT on selleks selgesõnalise volituse andnud.

Vastutus seoses ligipääsuga sotsiaalvõrgustikele

SEAT SPORT ei võta mingit vastutust sotsiaalvõrgustikes sisalduva teabe eest, millele kasutaja saab veebilehe kaudu juurde pääseda, sest neis võrgustikes kehtivad nende enda kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad, mille üle ettevõttel puudub igasugune kontroll.SEAT SPORT on täielikult vabastatud vastutusest selliste sotsiaalvõrgustike nõuetekohase toimimise, kasutajale ligipääsetava sisu või teabe õigsuse ja seaduslikkuse eest ning mistahes kahju eest, mida kasutaja võib kanda selliste andmete kasutamise tulemusena

Sätete lahusus

Kasutustingimuste mistahes punktide ebaseaduslikkus, kehtetus või tühisus ei mõjuta selle muude punktide kehtivust eeldusel, et see ei mõjuta poolte, kellele kasutustingimused kehtivad, õigusi ja kohustusi olulisel määral. Olulisena mõistetakse iga olukorda, mis tõsiselt kahjustab mistahes poolte huve või mõjutab kasutustingimuste otstarvet. Sellised punktid asendatakse teiste punktidega või kaasatakse neisse, mis kooskõlas seadusega omavad sama eesmärki asendatud punktiga.

Kohalduv õigus ja jurisdiktsioon

Mistahes vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad nende tingimuste tõlgendamisest või täitmisest, reguleerib Hispaania tavaõigus ja need kuuluvad Barcelona linna kohtute pädevusse.

Kasutajad, kes tegutsevad tarbijatena, võivad kasutustingimustest tulenevate või kasutustingimustega seotud konfliktide kohta esitada avaldusi ka alternatiivse lahendamise asutustele (edaspidi „ADR“), kui see on kohane. Olemasolevate ADRide loendit saab kontrollida Euroopa Komisjoni platvormilt, mis on kättesaadav järgmiselt lingilt: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

©2018 SEAT SPORT, S.A. Täielik või osaline reprodutseerimine on keelatud. Kõik õigused kaitstud.